Design af naturareal

Er du den heldige ejer af et større eller mindre stykke jord? Og ønsker du hjælp til at få en udarbejdet en plan for arealet, så du kan få mest mulig glæde af det? Jeg kan hjælpe dig med en naturplan, der opfylder dine drømme og ønsker.

Det kan være du drømmer om at skabe rekreative arealer, skabe gode jagtmuligheder eller at fremme biodiversiteten. Måske har du en storparcel eller måske har du mange hektarer. Måske ønsker du at skabe ny natur på bar mark, eller måske ønsker du at skabe endnu bedre forhold for eksisterende natur. Jeg kan hjælpe med at planlægge naturtiltag og placere naturelementer på arealet, så der opnås en smuk helhed med stor naturværdi. 
Udover design af naturområdet, kan jeg også rådgive om mulighed for forskellige former for tilskud til fx planter, etablering af sø, skovrejsning, naturpleje og arealstøtte.

Vidste du, at der fra i år er kommet gode muligheder for at få arealstøtte (tidligere landbrugsstøtte) til naturtiltag på landbrugsjord? Alle lodsejere kan søge, hvis de har et støtteberettiget landbrugsareal på min. 2 ha. Hvis du fx tidligere har bortforpagtet marker til en landmand, kan du nu få et tilsvarende beløb ved selv at søge til naturvenlig arealanvendelse som fx brakmarker, blomstermarker, vildtstriber uden gødskning og sprøjtning, nye småskove, læhegn og vildtremisser på op til 1 ha eller udyrkede områder på op til 1 ha, hvor naturen kan udfolde sig frit.

Du er velkommen til at ringe til mig og få en uforpligtende snak om muligheden for en naturplan.

field

Eksempler på naturplaner:

Græsfolde med oplevelser

Denne hobbyejendom er smukt beliggende op ad en gammel fredsskov. Ejerne bruger det tilhørende areal til afgræsning med kødkvæg, og de ønskede hjælp til at nyindrette jordstykket, så der kommer bedre sammenhæng mellem bygninger og en nygravet sø og flere naturoplevelser på arealet. I naturplanen er der skabt udsigt fra stuehus til søen gennem to eksisterende læhegn. En del af det nordlige læhegn er integreret i folden, så dyrene åbner det op. Der er placeret en remise og blomsterstriber for at skabe bedre vilkår for den vilde fauna, og der er placeret låger i hegnet for at indbyde til gåture og naturoplevelser på areaet i det daglige. Endelig bliver græsplænen i frugthaven omlagt til blomstereng med slåede stier.

Skovlandbrug

På et mindre økologisk deltidslandbrug med gamle husdyrracer, ønsker ejerne at etablere skovlandbrug i kombination med husdyrhold, der kan danne ramme for turisme og gårdbutik. Nye rækker af nøddetræer, frugttræer og bærbuske skal skabe oplevelser og nye afgrøder. Samtidig forbedrer træerne miljøet for gårdens dyr. Nye læhegn og blomsterstriber skal også forbedre levestederne for vilde arter og øge jagtværdien. En ny sti leder de besøgene på en dejlig gåtur rundt på arealet. Alle nye elementer er designet, så der kan opnås landbrugsstøtte, der skal være med til at gøre bedriften rentabel.

Design af en vildtremise

Her ses et udsnit af en tegning af en vildtremise. Etablering af vildtremisen er første skridt i et naturprojekt, hvor lodsejeren ønsker at omlægge sit jordstykke fra landbrugsjord til remise, skov og græsland med gode mulighed for jagt og naturoplevelser. Remisen består af tæt randbeplantning og et stort åbent areal med spredte trægrupper og enkeltstående træer, som til sammen vil skabe et beskyttet område med læ og sol. Remisen vil fremme dyreliv, fugleliv og insekt-faunaen, og der bliver mulighed for at høste mange frugter, nødder og bær.

Pris for en naturplan

En naturplan består af en skitse eller tegning af arealet med forslag til nye tiltag. Desuden får du et dokument med anvisninger, inspiration og plantevalg i det omfang, du ønsker det. Et naturplan-forløb kan med fordel begynde med et besøg på stedet. 
En naturplan afregnes pr. time. Timetaksten er 650 kr. Dertil kommer kørsel (3,73 kr. pr. km). 

Book nu

Inspiration til design af natur

Naturhave med glidende overgang til naturareal

Det bagvedliggende naturareal består af en brakmark med slåede stier, hvor vilde planter har fået lov til at brede sig.

Å i kanten af naturparcel

Vand tiltrækker masser af liv. Vandelementer kan være en å, grøfter, søer eller sumpede områder.

Afgræsset overdrev med spredte træer

I dette værdifulde naturområde foretages naturpleje med græssene køer. Her gælder det om at bevare eksistrende natur.

Blomstereng i nyplantet skov

På et åbent område i en ny skov er sået flerårige blomster som esparsette, lucerne, rødkløver og kællingetand.

Smuk indkørsel med allé af birketræer

Her er et smukt udformet vejforløb markeret med rækker af birketræer. Kontrasten mellem kort og langt græs bidrager også til æstetikken.

Slåning af skovvej

På denne naturgrund slås skovveje, stier og brakarealer med traktor og brakpudser.

Slåede stier i blomstereng

Slåede stier højner æstetikken i blomsterengen og indbyder til at gå på opdagelse.

Vildtager med cikorie i fuldt flor

På nye naturarealer og jagtejendomme kan det være interessant at etablere vildtagre, insektvolde og barjordsstriber.