Naturplan

Udformning af plan for din naturparcel

Jeg kan hjælpe dig med at designe en naturpark på din grund, der opfylder dine drømme og ønsker. Det kan være du ønsker at fremme biodiversiteten, at skabe rekreative arealer eller skabe gode jagtmuligheder. Måske har du en storparcel eller måske har du mange hektarer. Måske ønsker du at skabe ny natur på bar mark, eller måske ønsker du at skabe endnu bedre forhold for eksisterende natur. Jeg kan hjælpe med at planlægge naturtiltag og placere naturelementer på arealet, så der opnås en smuk helhed med stor naturværdi. 
Udover design af naturområdet, kan jeg også rådgive om mulighed for forskellige former for tilskud til fx planter, etablering af sø, skovrejsning, naturpleje og arealstøtte. Fx bliver der i den nye EU-reform fra 2023 forbedrede muligheder for at opnå årlig arealstøtte til naturtiltag på landsbrugsarealer, der fremmer biodiversitet og bidrager til den grønne omstilling.

Pris for en naturplan

En naturplan består af en skitse eller tegning af arealet med forslag til nye tiltag. Desuden får du et dokument med anvisninger, inspiration og plantevalg i det omfang, du ønsker det. Et naturplan-forløb kan med fordel begynde med et besøg på stedet. 
En naturplan afregnes pr. time. Timetaksten er 580 kr. Dertil kommer kørsel (3,51 kr. pr. km). 

Inspiration til indretning af naturparcel

Naturhave med glidende overgang til naturareal

Det bagvedliggende naturareal består af en brakmark med slåede stier, hvor vilde planter har fået lov til at brede sig.

Å i kanten af naturparcel

Vand tiltrækker masser af liv. Vandelementer kan være en å, grøfter, søer eller sumpede områder.

Afgræsset overdrev med spredte træer

I dette værdifulde naturområde foretages naturpleje med græssene køer. Her gælder det om at bevare eksistrende natur.

Blomstereng i nyplantet skov

På et åbent område i en ny skov er sået flerårige blomster som esparsette, lucerne, rødkløver og kællingetand. 

Smuk indkørsel med allé af birketræer

Her er et smukt udformet vejforløb markeret med rækker af birketræer. Kontrasten mellem kort og langt græs bidrager også til æstetikken.

Slåning af skovvej

På denne naturgrund slås skovveje, stier og brakarealer med traktor og brakpudser.

Slåede stier i blomstereng

Slåede stier højner æstetikken i blomsterengen og indbyder til at gå på opdagelse.

Vildtager med cikorie i fuldt flor

På nye naturarealer og jagtejendomme kan det være interessant at etablere vildtagre, insektvolde og barjordsstriber.