Oversigt over de vigtigste naturtiltag du kan lave, hvis du ønsker at skabe mere plads til vilde dyr og insekter i din have.

Planter med naturværdi

Sørg for at der er mange planter i haven, som er hjemmehørende i den danske natur. Hjemmehørende planter har udviklet specifikke samspil med arter af insekter, svampe og andre organismer igennem tusindvis af år. Derfor vil hjemmehørende planter altid bidrage til en større biodiversitet end indførte plantearter. For eksempel lever der over tusind arter af insekter og svampe på både eg, bøg, pil og birk.

Sørg for at der er blomster hele sæsonen, så bestøvende insekter kan finde nektar og pollen. Vælg gerne åbne og nektarrige blomster. Og plant gerne værtsplanter til sommerfugle som løgkarse, kællingetand, viol og tørst.

Dødt ved og veterantræer

Dødt træ, der får lov til at formulde lige stå stille, giver levested og føde til rigtig mange arter af svampe, biller, bænkebidere og mange andre insekter. Dødt ved er afgørende for biodiversiteten, og det er en mangelvare i den danske natur. Tænk derfor over at indpasse dødt ved i haven på forskellig vis. Lav grenbunker, kvashegn og permanente brændestabler. Hvis et stort træ skal fældes, kan der efterlades en høj stub eller hele stammen kan stå tilbage. Her kan efeu, kaprifolie og andre klatreplanter gro op, og der er plads til redekasser til fuglene. Gamle træer og døende træer skaber også helt særlige levesteder, hvor specialiserede arter vil indfinde sig. Hvis du ikke har veterantræer i haven, kan du fremskynde processen ved at veteranisere yngre træer.

Blomstereng og langt græs

Lav vilde områder i haven, hvor græs og urter kan udfolde sig mere frit. I en blomstereng eller græsland vil der hurtigt indfinde sig et mylder af liv. Vilde planter kan finde plads. I bunden gror forskellige mosser, laver og svampe, og her holder biller, frøer og mus også til. På græs og blomster er der blandt andet græshopper, larver, bier, sommerfugle og svirrefluer. Du kan opnå stor artsrigdom, hvis du slår blomsterengen en til to gange om året og fjerner høet.

Ly og levesteder

Tænk over, hvordan din have kan blive til et sted, hvor insekter, dyr og fugle gerne vil bo. Skab læ og skjulesteder med hække, hegn og krat. Plant i lag, så urter og lave planter dækker bunden, buske og høje stauder danner mellemlag, og træer giver ly og levesteder i højden.

Skab overvintringsmuligheder for så mange insekter, dyr og fugle som muligt. Sæt redekasser op til fuglene. Lav en grenbunke, kvashegn, stenbunke, stengærde, permanente brændestabler, kompostbunke eller insektvold. Imellem sten og grene kan forskellige insekter, smådyr og pindsvin overvintre. I et højbed med kanter af kampesten eller en jordbunke er der tør jord, hvor jordboende bier kan bygge rede. Murerbier og bladskærebier bygger rede i naturlige hulrum mellem grene og stængler eller i små insekthoteller.

Vand og vådområder

Vand er vigtigt, når du ønsker at skabe mangfoldigt liv i haven. Et fuglebad eller vandfad med frisk vand giver drikkevand til dyr og fugle. Sørg for at dyrene ikke drukner ved at lægge sten eller grene langs kanten, hvor dyrene kan kravle op. Du kan skabe levested for vandlevende dyr og insekter ved at lave en havedam eller vådområde i haven. I havedammen lever frøer, salamandre, guldsmede, vandnymfer og mange andre insekter.